Projekat „Škola bez nasilja − ka sigurnom i podsticajnom okruženju za svu djecu“ pokrenut je 2006. godine od strane UNICEF-a i Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore. Naša škola pokazala je zainteresovanost za ukljuivanje u program. Nakon opsežnog istraživanja koje je sprovedeno među učenicima, nastavnicima i roditeljima, škola je ušla u ovaj projekat.
Projekat traje 7 mjeseci, a u našoj školi se sprovodi od februara 2012. Svaki mjesec je jedan korak do cilja - a to je škola kao bezbjedna sredina, podsticajna za rad, sticanje znanja i napredovanje u svakom smislu. Projektom koordinira koordinaciono tijelo čiji su članovi direktor, nastavnici predstavnici razreda i aktiva, predstavnici roditelja i predstavnici učenika.
Važna komponenta projekta je obuka nastavnog, nenastavnog osoblja, roditelja i učenika o nasilju, vještinama komunikacije, otvorenog dijaloga među djecom i odraslima, restituciji, tj. nadoknadi štete itd. Prvi stepenik ka tome je prepoznavanje nasilja!
S tim ciljem učenici naše škole donijeli su i svoja pravila protiv nasilja, koja imaju preventivnu funkciju.
U školi su postavljena i sandučad od povjerenja preko kojih vršnjačka grupa komunicira sa učenicima koji imaju problem koji se tiče nasilja. Učenici se anonimnim pisamcima obraćaju grupi podrške i dobijaju od njih odgovore koji su supervizirani od strane psihološko-pedagoške službe naše škole. U radu sa djecom-vršnjacima akcenat je na prepoznavanju i otkrivanju nasilja, vršnjačkoj zaštiti, izgradnji uzajamnog povjerenja i smanjenju nasilnog ponašanja među vršnjacima.
Na fejsbuku imamo i svoju „Fan stranicu“ preko koje redovno možete biti obaviješteni o aktivnostima u okviru projekta. U cilju uspješne realizacije projekta neophodno je uklju ivanje porodice, medija i lokalne zajednice i uzajamna saradnja za aktivno djelovanje kako bi se smanjilo nasilje u zajednici. U školi je formiran i Mini tim za prijavljivanje sumnje na nasilje nad djetetom u porodici. U tom cilju, uspostavljena je i lična komunikacija sa MOT-om (multidisciplinarni operativni tim za zađtitu djece od nasilja u porodici za opštinu Podgorica, koji funkcioniše pri JU Centru za socijalni rad Podgorica. U cilju promocije projekta među našim učenicima, kao i u lokalnoj zajednici sprovedeno je niz aktivnosti. Iako je predvidjenih sedam koraka projekta završeno, projekat u školi i dalje živi i veoma uspješno se sprovodi. Sprovedene su mnoge aktivnosti vezane za preduzetništvo akoje su predviđene akcionim planom., Osim članova tima u projektu učestvuju i svi nastavnici škole i doprinose razvijanju preduzetničke kompetencije.


Učenici od VI do IX razreda učestvuju u aktivnostima koje se sprovode u okviru projekta.

Flajer