Logoped

Šta radi školski logoped u osnovnoj školi?

Školski logoped u toku školske godine obavlja poslove koji su predviđeni programom rada logopeda u školskim ustanovama, utvrđen od strane Zavoda za školstvo 2008. godine.

Logoped je stručnjak - diplomirani logoped, koji primjenjuje znanja iz logopedije u vaspitno-obrazovnom radu (u osnovnoj školi). Logoped pruža kontinuiranu stručnu podršku u otkrivanju, sprječavanju i liječenju patoloških oblika verbalne komunikacije, ponašanja i učenja. Predmet ove profesije je najsloženija psihofiziološka funkcija ljudskog organizma tj. govor i jezik.

Logopedska praksa u OŠ”SUTJESKA”

Logopedska praksa u OŠ”SUTJESKA” počela je sa radom 2010 godine.
Škola je obezbijedila sve neohodne uslove za rad, kompletnu logopedsku opremu, raznovrsni edukativni materijal, savremena didaktička sredstva kao i najsavremeniji aparat Digitalni logopedski set. Digitalni logopedski set predstavlja inovaciju u logopedskoj praksi kao i u obradi zvučnog signala koristeći digitalno signalno procesiranje koje omogućava brzu i preciznu obradu zvuka. Set ima 45 programa koji se koriste u većini rehabilitacijskih postupaka uz bilo koju metodu koju primjenjuje logoped. Set se koristi u dijagnostici i rehabilitaciji glasa i govora . Digitalni logopedski set se može primjenjivati kod djece svih uzrasta, tj. učenika od I do IX razreda koji imaju govorno-jezičke poremećaje kao što su : nepravilan izgovor glasova, mucanje, teškoće u čitanju, pisanju, govorni poremećaji nastali kao posljedica oštećenja sluha , teži jezički poremećaji i govorni poremećaji kod djece sa posebnim obrazovnim potrebama.

Ciljevi i zadaci logopedskog rada

Ciljevi i zadaci logopedskog rada su da se otklone govorni poremećaji koji otežavaju verbalnu komunikaciju, kao i potpomaganje govorno-jezičkog razvoja, kada je isti ispod nivoa i standarda za odgovarajući uzrast djeteta.
Vaspitno obrazovni zadaci logopeda su:
• razvijanje govorno-jezičke sposobnosti do odgovarajućeg nivoa koje će u granicama psihofizičkih mogućnosti učenika omogućiti ostavrivanje ciljeva i zadataka vaspitanja i obrazovanja;
• da se pomoću govora učenici socijalizuju i osposobljavaju za svakodnevni život i rad;
• da se otklone blaži i teži oblici govornih poremećaja koji predstavljaju smetnju u uspješnoj govornoj komunikaciji u školi i van nje;
• da se podizanjem kvaliteta verbalnog i nevrbalnog izražavanja učenika razvija jezičko-misaona osnova za govor i opšte izražavanje učenika;
• da se pruži neposredna pomoć porodici i doprinese razumijevanju problema i pravilnom odnosu prema djetetu.
• podrška učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama ( organizovanje IROP-a, izrada posebnog plana i programa tj. individualnog programa za pojedinog učenika, savjetovanje i pomoć u radu sa učiteljicama, nastavnicima i stručnim saradnicima) .

Organizacija logopedsog rada u našoj školi

Učenici dolaze na logopedski tretman obavezno 1-2 puta nedeljno, po 30 minuta, po potrebi češće ukoliko se radi o ozbiljnijim teškoćama. Rehabilitacijski tretman sprovodi se individualno ili grupno s učenicima sa sličnim teškoćama. Učenici se upućuju kod logopeda od strane učiteljica, vaspitačica, predmetnih nastavnika ili roditelja.

Evaluacija se sprovodi na kraju školske godine s obzirom na različita područja: čitanje, čitanje s razumijevanjem, pisanje, računanje, te najčešće izgovora/usmeno izražavanje gdje se prati svaki segment (semantički, pragmatični, i drugi). O rezultatima se obavještavaju i roditelji kako bi, u saradnji sa logopedom, nastavili rad s djetetom kod kuće što omogućuje bržu i uspješniju terapiju.

Naši učenici su redovni, motivisani su za rad i sa osmjehom dolaze na govorne vježbe.

Almasa Begović , logoped